Değerli 7D Çalışanları;

Şirket kurucularımızın adil, hakkaniyet, şeffaflık ve dürüstlük çerçevesinde iş hayatımızı sürdürme prensibi düstur olarak kabul edilmiştir.

7D Ortakları ve Çalışanları, topluma, çevreye ve iş ortaklarına karşı olan sorumluluklarının bilinci ile hareket eder ve bu sorumluluklar; 7D iş ahlakı temel ilkelerini oluşturmaktadır.

7D ismi mükemmelliği ifade eder. 7D yani 7 Boyut (7 dimension) tasarım dünyasında konsept yani fikir tasarımından başlayan ve tesis yönetimine kadar uzanan çok geniş disiplinler bütününü kapsamaktadır. Bu büyük alana hakim olan anlayış en mükemmel projelerin ortaya çıkartılmasını sağlamaktadır. Dünya üzerinde dahi çok az sayıdaki büyük organizasyon dışında bulunmayan bu özellik kurucu ortaklarımızın 40 yılı aşan mesleki kazanımları sonucu ortaya çıkmış bir değerdir. Bu değerler manzumesi tüm çalışanlarımızın kendilerine de değer katabileceği bir varlıktır.

7D Proje Geliştirme Mimarlık Mühendislik Danışmanlık A.Ş. kurumsal değerini yükseltmek amacıyla tanımlamış olduğu"ETİK KURALLAR" bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak tanımlar. Bu kurallar ile 7D yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, kuruluş çalışmalarının ve pay sahiplerinin en doğru yöntemleri kullanmaları ve en yüksek nitelikli tutumu sergilemelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hem şirketimizin hem de çalışanlarımızın başarısı için önemli olan “ETİK KURALLAR”’mız yazılı hale getirilmiş ve Yönetim Kurulumuzca da onaylanmıştır. 7D Etik Kuralları; başta şirket kurucuları, şirket hissedarları, yönetim kurulu, yöneticiler ve tüm çalışanların uymaları gereken kurallar bütünüdür. Bu kurallar aynı zamanda KURUMSAL bir duruşun ifadesi olacaktır. Etik Kurallar, 7D Kurumsal Internet sayfasında (www.7dproject.com) ve iç yayın organlarında yayınlanır ve çalışanlara yönelik programlarda açıklanır. Aşağıda belirtilen 7D Proje Geliştirme Mimarlık Mühendislik Danışmanlık A.Ş.Etik Kuralları'na, Şirket Kurucuları, Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir.

Unutulmamalıdır ki; ETİK KURALLAR manzumesi tüm şirket mensuplarının desteği ve davranışları ile sürdürülebilecektir. Kurum kültürümüzü zenginleştirerek uzun yıllar ileriye başarı ile taşımak bizlerin elindedir.

Başta kurumunuz ve kendinizin daha kaliteli yarınlara ulaşabilmeniz için bu programa verdiğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

7D Proje Geliştirme Mimarlık
Mühendislik Danışmanlık A.Ş.
Yönetim Kurulu

7D İş Etiği Kuralları:

7D’nin kurucuları, ortakları ve tüm çalışanları; içinde yaşadığımız toplumun bireyleri ile, gerek işverenlerimizle ve gerekse de bize hizmet sağlayan proje paydaşlarımızla olan tüm ilişkilerimizde her zaman en üst düzeyde ahlaki standartlara bağlıdırlar. Yaptığımız ve bugünden sonra yapacağımız her işte aşağıdaki ahlaki ilke ve değerler bize yol göstermektedir.

Dürüstlük: Tüm çalışanlarımız; gerçeklere sadık kalmak, birbirimize, proje paydaşlarımıza, işverenlerimize ve içinde bulunduğumuz toplumun her bir ferdine karşı dürüst ve açık davranmak üzere bu metni imzalamış bulunmaktadırlar.

Doğruluk: Tüm çalışanlarımız verdikleri sözü zamanında ve istenilen kalitede yerine getirmek mecburiyetindedirler.

Saygı: Şirket çalışanlarının farklı bireylerden oluştuğu ve her bir bireyin kendine özgü ve tek olduğu bilinci ile birbirimize saygılı ve eşit şekilde davranmak Güven: Ekip çalışması yolu ile açık ve samimi bir KURUM içi iletişim kurarak güven vermek.

Sorumluluk: Yönetmeliklerimize ve şirket ilkelerine ters düşen davranışlar söz konusu olduğunda bunları çekinmeden, açıkça dile getirmek ve ilgililere bildirmek; şüpheli bir durumla karşılaşıldığında açıklayıcı ve yönlendirici bilgiler almaya çalışmak.

Vatandaşlık Bilinci: Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kendileri ile işbirliği yaptığımız yabancı ülkelerin tüm kanunlarına uymak ve içinde yaşadığımız toplumu daha iyiye götürmek için üstümüze düşen görevleri yerine getirmek.

Bu çalışma, çalışanlarımızın şirkete karşı sorumluluklarını kapsayan iş yönetim ilkelerini sizlere açık bir şekilde tanıtmayı amaçlamaktadır. “İş Etiği Kuralları” şirketin Kurucu Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yöneticilerini ve Çalışanlarını kapsamakta olup, bu kişilerin tümü aşağıda “ÇALIŞANLAR” olarak anılacaktır.

Tüm çalışanlar olarak hepimizin sorumluluğu; dürüstlük ve etik iş anlayışı prensiplerini korumaktır. Başkaları ile ilişkilerimizde dürüst, güvenilir, inanılır olma ve ilişkimizin her aşamasında etik iş kurallarına uyma yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.

İş etiğinin amacı; şirketimizdeki mevcut yönetmelik ve kuralların yanı sıra, sorumlu olduğumuz alanlarla ilgili çalışmalarımızda bizden neyin beklenip neyin beklenmediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmamızı sağlamaktadır. Bu çalışmalar, bizi bir şirket olarak tanımlayan iş etiği prensiplerini ortaya koymakta ve prensipleri anlamamız ve izlememizde yardımcı olacak bazı pratik ve yol gösterici kuralları belirlemektedir. Ancak, her konu ve ayrıntının bu çalışmada yer alması mümkün değildir. Bu kurallar, en sık karşılaşılan genel konuları içermek üzere tasarlanmış olup, detaylı bir kural kitabı değildir. Bu bakımdan öncelikle çalışanlarımıza yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

Lütfen, şirketimizin bu etik kurallarını okuyunuz, üzerinde düşünmek için zaman ayırınız ve bunları anlayıp içselleştirmenizi takiben bu kitapçıktakilere harfiyen uyacağınızı kabul eden imzanızı atınız.

Bu kuralların ne anlama geldiği konusunda sorularınızda ve işyerindeki olası etik ihlallerindeki kaygılarınızda derhal yöneticinize başvurmanız gerektiğini hatırlatırız.

Bu çalışmanın ana ilkesi şu şekilde özetlenebilir;

“Şirketin temsilcisi sıfatı ile her zaman ve her konuda dürüst, adil ve saygılı davranmamız gerekmektedir”

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

Çıkar Çatışması

Çalışanın özel çıkarları ile kuruluşun çıkarlarının çatışması ya da çatışma olasılığının ortaya çıkması durumunda çıkar çatışması oluşur. 7D çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır.

7D Proje Geliştirme Mimarlık Mühendislik Danışmanlık A.Ş. çalışanlarının; işlerini yaparken, kuruluşun çıkarlarını, kendisinin, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir.

Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel çıkar için kullanılması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluğudur. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınmalıdırlar.

Karar verme yeteneğiniz sizin önemli değerlerinizden bir tanesidir. Çıkar çatışması ise sizin karar verme yeteneğinizi engeller. 7D çalışanı olarak sizlerden kurumsal çıkarlar doğrultusunda hareket etmeniz beklenmektedir.

Çıkar çatışmalarını önlemek için çalışanlarımızın aşağıda belirtilen bazı örneklere uygun davranmaları beklenmektedir.

• Kendileri ve/veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendilerinin ve/veya yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.
• İşverenlerimiz ve Proje Paydaşlarımız ile kişisel hiçbir maddi ilişkiye girmez, iş ilişkilerini kullanarak kişisel çıkar sağlamazlar,
• Şirket aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, işverenlerden / proje paydaşlarından özel menfaat sağlayamaz, işverenler / proje paydaşları arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapamazlar,
• Zaman ve emeklerini kurum için kullanırlar. Çıkar çatışması yaratacak başka bir sorumluluk üstlenmez ve 7D dışında bir başka gerçek ve/veya tüzel kişi nezdinde çalışamazlar,
• Görevleri gereği elde etmiş oldukları bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanamazlar,
• Şirket içinde eş veya yakın akrabalarının terfi veya ödüllendirilme kararlarında etkili olamazlar,
• Çalışanlar arasında akrabalık ilişkisinin olması halinde işe alım, rotasyon, terfi ve atama durumlarında, aralarında yatayda ya da dikeyde organizasyonel bir bağ olmaması gerekmektedir.

Kayıtların Doğruluğu

İşimizi yürütmek için doğru ve iyi korunmuş iş kayıtları gerekli ve önemlidir. Bu kapsamda çalışanlar 7D adına yürüttükleri her türlü işlemde kayıt, belge ve dokümanın doğruluğunu ve yasalara uygunluğunu sağlamaktan sorumludur. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve şirket çalışanlarına, tedarikçilerine, proje paydaşlarına, işverenlerine ve resmi mercilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinde, bu kayıtlar temel teşkil etmektedir.

Şirket Varlık ve Kaynaklarının Kullanılması

Şirketin varlıkları şirket kullanımı içindir ve kişisel amaçlarla kullanılmaz. Şirketin sahip olduğu ve günlük işleri yürütmek üzere çalışanlara sağlanmış her türlü mal, varlık, ekipman, taşıt araçları, bilgisayar, bilgisayar yazılımları ve benzerleri demirbaş teslim formları ile verilerek kayıt altına alınır ve hiçbir çalışan tarafından kişisel çıkar veya bir başkasının kişisel çıkarı için kullanılamaz.

“Her konuda tasarruf” ilkesi tüm çalışanlar tarafından mutlak suretle uygulanır. Çalışanlar, şirket varlıklarından kasıtlı olarak kişisel amaçlar için yararlanmanın“İş Etiği Kuralları”na aykırı olduğunun bilincinde olmalıdırlar.

İşverenler ve Proje Paydaşları ile İlişkiler

İşverenlerimize en kaliteli hizmeti söz verilen zamanında ve en ekonomik yöntemlerle sunmak 7D amaçlarındandır. Tüm çalışanlarımız, şirketimiz ile ticari ilişkide bulunanlar ve işverenlerimizle olan ilişkilerinde doğru, tutarlı, güvenilir ve çözümleyici davranışla yardımcı olmaya dikkat ederler. İşveren ve proje paydaşlarımızla sağlıklı bir bilgi akışı için azami dikkat ve özeni gösterirler. Her bir çalışanımız, her ortamda 7D’nin temsilcisi sıfatındadır. Başarımızın işverenlerimizle olan dürüstlük, ahlaki ve karşılıklı güvene dayalı olan ilişkilerimize bağlı olduğuna inanılmaktadır.

Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası

7D çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve doğrudan menfaat sağlama yönünde doğrudan veya dolaylı girişimde bulunmaması esastır. Çalışanlar, şirketin ticari iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep etmez, bu konuda imada bulunamaz. Şirketi yükümlülük altına sokabilecek hiçbir hediye, para, çek, hisse senedi, gayrimenkul, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez.

Şirket tarafından işveren ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3. Kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği ve bunların ne şekilde verileceği konusu Şirket Üst Yönetimi tarafından onaylanır.

Bilgilerin Korunması

Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerle, çalışanlara, işveren ve proje paydaşlarımız ait bilgi ve belgelerin gizliliğine en üst seviyede önem verilecektir. Bu bilgiler çalışanlarımız tarafından hiçbir şekilde şahsi amaçları için kullanılamaz ve 3. kişilerle kesinlikle paylaşılamaz.

Tamamı şirkete ait olan bu bilgiler 3. kişilere açık olmayıp korumak çalışanların sorumluluğu altındadır.

Elektronik Posta

Elektronik Posta iş amaçlı kullanılmalıdır. Şirket işleri dışında şahsi konular için bu elektronik posta adresi kullanılmaması gerekmektedir. Kendinizi ve/veya şirketi zor durumda bırakacak yasal olmayan ve gayri ahlaki vb. mesajlar için kullanılamaz.

Devlet Kurumları, Özel Kurum/Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya İlişkileri
Şirketin; devlet kurumları, özel kurum/kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve medya ilişkilerinin doğru ve tutarlı olması önemlidir.

Şirketin kamu yönetimi, politik örgütlenmeler, sendikalar ve diğer organizasyonlar ile yürüttüğü ilişkiler doğruluk, dürüstlük, eşitlik ve bağımsızlık ilkelerine dayanmalıdır. Kişisel olarak 7D adına herhangi bir devlet birimine, sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılması/hediye verilmesi kesinlikle yasaktır.

Çalışanlar, 7D’nin medya ilişkilerinde şirketle ilgili herhangi bir spekülasyona, olumsuz değerlendirmeye yol açabilecek durumlardan ve şirketin veya sektörün güven, itibar ve istikrarına zarar verebilecek ya da haksız rekabet oluşturabilecek uygulama ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. Bu gibi talep ve durumların, İdari İşler Direktörüne iletilmesi sağlanmalıdır.

İş Yerinde Saygı ve İş Yaşamı

7D çalışanları birbirlerine karşı saygılı davranırlar. Hiçbir 7D çalışanı diğer çalışanlara, işverenlere ya da proje paydaşlarına karşı tedirginlik verici, rahatsız edici davranışlarda veya başkalarının mallarına zarar verici davranışta bulunamazlar. 7D çalışanlarının aile ve özel hayatlarına mutlak suretle saygı gösterilir.

Şirket güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Şirket çalışanlarına ait şahsi bilgilerin korunması için en üst seviyede hassasiyeti ve özeni gösterir. Sürekli gelişim nedeniyle, çalışanların istenilen performans seviyesine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilebilmesi için gerekli planlamalar yapılacaktır. Şirketin mali yapısının güçlenmesi ile paralel olarak tüm çalışanların gelişimi için eğitim programları planlanacaktır.

Şirkette çalışan herkes ırk, dil, inanç, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve yasal olarak korunan diğer kategorilerde ayrımı yapmaksızın eşit kabul edilir.

İstenmeyen, hoş karşılanmayan ve muhatap kalan karşı tarafın karşılık vermediği her türlü davranış taciz kapsamına girer. Diğer çalışan tarafından hoş karşılanmayan ve cinsel mesaj içeren bir talepte bulunulması ya da kişinin tehdit edilme ve taviz verme hissine kapılmasına sebep olacak her türlü davranış tacize girer. Fiziksel bir engele sahip çalışanın engeline yönelik yapılan her türlü saldırgan ve alaycı davranış da engelli tacizi kapsamına girer. Bu kapsamda tüm çalışanlar birbirlerine karşı olan davranışlarında gerekli özeni gösterirler.

İşyerinde İstenmeyen Davranış Önleme İşyerinde Statü Gücünün Kullanımı

Statü gücünün kötüye kullanılması, çalışanın sahip olduğu bireysel gücün (unvan, fiziksel, kişisel, yaş) ya da kolektif gücün (sayısal fazlalıktan kaynaklı güç) kötüye kullanımından kaynaklanabilir. Bu tür davranışlar şirket tarafından kabul edilemez tavırlar olarak adlandırılır. Çalışan tarafından yapılan makul ve mantıklı düzeydeki hataların uygun ve yapıcı bir tavırla karşılanması, performans sistemi içerisinde çalışanların gelişimine yönelik yapılan çalışmalar, değerlendirmeler vb. statü gücünün kötüye kullanılmadığı durumlardır.

Bezdirme, Hedef Gösterme, Kurban Seçme

Hepimizin saygı görme ve insanlık onuru vardır. Bunu ihlal edebilecek herhangi bir davranış ya da eylem ve özellikle cinsel tacizin herhangi bir şekli kabul edilebilir değildir.

Çalışanın şirket içerisinde yalnız bırakılmasına neden olacak davranışlar ve söylentiler içerisine girilmemeli, hedef gösterilmemeli, psikolojik baskı oluşturabilecek bezdirici davranışlardan çekinilmelidir. Hedef alınan kişiyi soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlar buna örnek gösterilebilir (örnek: çalışanın özel yaşamının eleştirilmesi, toplu ortamlarda sözünün sürekli kesilmesi, sürekli diğer çalışanlar önünde azarlanması, başarılarının görmezden gelinmesi vb.)

7D bu ve benzeri davranışların meydana gelmemesi için her türlü önlemi alır ve tüm çalışanlardan azami özen göstermesini bekler.

Çevreyle İlişkilerimiz

İçinde yaşadığımız dünyayı korumak yaşamsal öneme sahiptir. 7D olarak sağlıklı ve temiz bir çevrenin önemini ve değerini biliyoruz. Çalışanlarımız şirketimizin faaliyette bulunduğu her yerde sağlık, emniyet ve çevre konularındaki ilkeleri doğru uygulamalıdır.

Çalışanlarımızı ve mevcut kaynaklarımızı koruyan çalışma yerleri planlamaya, tasarlamaya, inşa etmeye ve işletmeye özen gösteririz. Bu özen aynı zamanda yeterli koruyucu ekipman kullanılmasını, önlemlerin alınmasını ve işlerin güvenli olarak yapılmasını da kapsamaktadır.

İŞ ETİĞİ KURALLARININ UYGULANMASI

İş Etiği Kurallarına Uyum

Çalışanlar, kuralların herhangi bir şekilde ihlalini önlemek için gereken tüm önlemleri almalıdırlar.

Çalışanlar kural ihlalinden şüphelendikleri zaman durumu ilk önce yöneticilerine, bulamadıkları durumda İdari İşler Direktörüne veya İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirmelidirler.

Çalışanlar için erişilebilir olmak, soruları cevaplamak, eğitim sağlamak ve danışmanlık vermek 7D üst yönetiminin hedefleri içerisindedir. Bu imkanları sağlamak için tüm imkanlarını zorlayacaklardır.

İş etiği kuralları, teknolojik gelişmeler, dünya ve çevre koşulları, şirketin dinamikleri ve siz değerli çalışanlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda her yıl gözden geçirilir.

Yukarıda belirttiğimiz çalışma ilkelerinin her birimizin karşılaştığı tüm farklı durumlara nasıl uygulanabileceğini anlatmak olanaksızdır. Bu nedenle kendimize şu soruları sorabiliriz;

Yapılacak en doğru şeyi yapıyor muyum?
Yaptıklarım çevreye ve toplum yargılarına uygun mu?
Yaptıklarım şirketimin imajını koruyacak mı?
Unutulmamalıdır ki biz bir aileyiz. İlk günden bu yana kurucularımızın ilkeleri doğrultusunda ismi; oluşturduğu ve paylaştığı ahlaki değerle birlikte anılan, büyüğü ve küçüğü arasındaki sevgi ve saygı ilkelerine inanan güçlü bir aileyiz. İsmimiz ise bu ailenin önemli varlıklarından birisidir. Bu varlığı koruma ve geliştirme sorumluluğu hepimize aittir.

Saygılarımızla,

7D Proje Geliştirme Mimarlık
Mühendislik Danışmanlık A.Ş.

7D Proje Geliştirme Mimarlık Mühendislik Danışmanlık A.Ş. ® Her hakkı saklıdır. I 2016